Начальник офісу

Букрєєв Юрій Васильович

      Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 17 серпня 2018 року № 593 Дніпровське басейнове управління водних ресурсів перейменовано у Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ.
— Очолює Офіс та здійснює керівництво його діяльністю, спрямовує діяльність на реалізацію державних програм у сфері управління водними ресурсами, довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури.
— Представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями.
— Забезпечує виконання Офісом актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства.
— Координує діяльність та забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю регіональних управлінь.
— Координує та контролює діяльність заступників начальника, головного інженера, начальників структурних підрозділів, керівників регіональних управлінь.
— Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників регіональних управлінь, їх заступників.
— Призначає на посади та звільняє з посад, за погодженням Держводагентства, заступників начальника.
— Розподіляє функціональні обов’язки між заступниками начальника.
— Призначає на посади та звільняє з посад працівників Офісу.
— Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Офісу, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за їх додержанням.
— Приймає рішення про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників Офісу, подає пропозиції до Держводагентства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників регіональних управлінь.
— Дає у межах повноважень, передбачених законом,обов’язкові для виконання працівниками Офісу та його підпорядкованих організацій доручення.
— Організовує роботу по вдосконаленню структури Офісу.
— Здійснює в установленому порядку добір кадрів, організовує та координує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Офісу та підпорядкованих йому організацій у сфері.
— Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
— Забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.
— Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері управління використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
— Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в Офісі та підпорядкованих йому організаціях.
— Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність.
— Приймає рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій та робочих груп, затверджує їх кількісний та персональний склад та положення про них.
— Скликає наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу.

Начальник Офісу несе відповідальність за виконання покладених на Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна, надходжень від платних послуг, організацію діловодства та архівного зберігання документів, організацію дотримання вимог ЗУ «Про охорону праці», забезпечення у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
Начальник Офісу є Головою Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів річок Сула, Псел, Ворскла, Головою Технічної ради, керівником цивільного захисту Офісу.
Начальник Офісу безпосередньо координує та контролює діяльність:
— заступників начальника;
— відділу бухгалтерського обліку та звітності;
— відділу економіки;
— відділу управління персоналом;
— служби правового забезпечення;
— служби охорони праці;
— служби внутрішнього аудиту;
— відділу контролю та взаємодії із засобами масової інформації;
— уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Начальник офісу в межах компетенції координує діяльність наступних організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, а саме:

-Кам’янського регіонального управління водних ресурсів;
-Черкаського регіонального управління водних ресурсів;
-Нікопольського регіонального управління водних ресурсів;
-Полтавського регіонального управління водних ресурсів.